Gayathri Venkataraghavan

Brahma Gana Sabha Concert

Organised by:
Brahma Gana Sabha

Accompanists:
V.Sanjeev – Violin | B.Ganapathi Raman – Mridangam | K.V.Gopalakrishnan – Kanjira

Brahma Gana Sabha Concert

Organised by:
Brahma Gana Sabha

Accompanists:
V.Sanjeev – Violin | B.Ganapathi Raman – Mridangam | K.V.Gopalakrishnan – Kanjira