Gayathri Venkataraghavan

Chrompet Cultural Academy Concert

Organised by:
Chrompet Cultural Academy

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | B.Sivaraman – Mridangam | K.V.Gopalakrishnan – Kanjira

Chrompet Cultural Academy Concert

Organised by:
Chrompet Cultural Academy

Accompanists:
Mysore Srikanth – Violin | B.Sivaraman – Mridangam | K.V.Gopalakrishnan – Kanjira