Gayathri Venkataraghavan

Concert at Mysuru

Accompanists:
Charulatha Ramanujam – Violin | Tumkur Ravishankar – Mridangam | Tumkur Shashishankar – Ghatam

Concert at Mysuru

Accompanists:
Charulatha Ramanujam – Violin | Tumkur Ravishankar – Mridangam | Tumkur Shashishankar – Ghatam