Gayathri Venkataraghavan

Narada Gana Sabha Concert

Organised by:
Narada Gana Sabha

Accompanists:
R.K.Shriramkumar – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam | Tiruchi Krishnaswami – Kanjira

Narada Gana Sabha Concert

Organised by:
Narada Gana Sabha

Accompanists:
R.K.Shriramkumar – Violin | N.Manoj Siva – Mridangam | Tiruchi Krishnaswami – Kanjira