Gayathri Venkataraghavan

PSN – Parampara Series

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | Poongulam Subramaniam – Mridangam | Guruprasad N – Ghatam

PSN – Parampara Series

Accompanists:
Charumathi Raghuraman – Violin | Poongulam Subramaniam – Mridangam | Guruprasad N – Ghatam