Gayathri Venkataraghavan

Bharathiya Vidya Bhavan Dec Festival 2017 / Chennai

Credits: PC – ROY photographs