Gayathri Venkataraghavan

At Shanmukhananda Fine Arts, 2014 – photos courtesy Hariharan Sankaran / Mumbai, India.