Gayathri Venkataraghavan

Live

Visit YouTube Channel

Play

Nadaneerajanam 2016

Play
Cleveland Tyagaraja Aradhana 2013

Oli – Gayathri – Part1

Play

Oli – Gayathri – Part2

Play

Bhakthi Utsav 2015

Play

Bharath Sangeeth Utsav 2015

Play

Sashi Vadana

Play
Chennaiyil Thiruvaiyaru 2013

Bhakthi Sangeet Utsav 2014

Play